cìk _éÂû


Mâûc_õPûdZe AZòjûi
_êeú Ròfäûe ùMû_ aäKþ @«MðZ a^ûLŠò Mâûc_õPûdZ @^ýZcö GVûKûe _eòùagKê @^ê¤û^ Kùf Gaõ adÄ cû^u K[ûKê gêYòùf RYû~ûG ù~ ajê ahð _ìùað a^ûLŠò Mâûc_õPûdZ @aiÚòZ iÚû^ùe GK N I aòeûU RwfUòG [ôfû KûkKâùc Gjò RwfUò 2 bûMùe aòbq ùjfûö Gjûe ùMûUòG bûMùe ùfûKcûù^ aiaûi KeòaûKê fûMòùfö ùZYê Gjû GK Mâûcùe _eòYZ ùjûAMfûö N Rwfe GK LŠ aû bûM ùjûA[ôaûeê Gjò Mâûce ^ûc a^ûLŠò eLûMfûö Gjò a^ûLŠò Mâûce R^iõLýû Kâùc aé¡ò ùjaûKê fûMòfûö ùZYê GVûùe GK Mâûc_õPûdZ iéÁò ùjfûö ~ûjû a^ûLŠò Mâûc_õPûdZ ^ûcùe ^ûcòZ ùjfûö Gjò Mâûc_õPûdZ 1966 ciòjû cûyð cûi 11 ZûeòLùe iÚû_òZ ùjûA[ôfûö